من چیزی از برنامه نویسی نمیدونم ولی همیشه میام با کپی کردن مشکلم رو حل می کنم و تغییر کوچکی به اون محتوا میدم ولی من این فوتر رو که براتون ارسال کردم رو نمیتونم تغییر بدم باید چه کارکنم ؟؟؟؟

`?php
/**
* The template for displaying the footer
*
* Contains the closing of the #content div and all content after.
*
* @link https://developer.wordpress.org/themes/basics/template-files/#template-partials
*
* @package Blog_Era
*/

?
?php
/**
* Hook – blog_era_action_after_content.
*
* @hooked blog_era_content_end – 10
*/
do_action( ‘blog_era_action_after_content’ );
?

?php
/**
* Hook – blog_era_action_before_footer.
*
* @hooked blog_era_footer_start – 10
*/
do_action( ‘blog_era_action_before_footer’ );
?
?php
/**
* Hook – blog_era_action_footer.
*
* @hooked blog_era_footer – 10
*/
do_action( ‘blog_era_action_footer’ );
?
?php
/**
* Hook – blog_era_action_after_content.
*
* @hooked blog_era_footer_end – 10
*/
do_action( ‘blog_era_action_after_content’ );
?
?php
/**
* Hook – blog_era_action_after.
*
* @hooked blog_era_page_end – 10
*/
do_action( ‘blog_era_action_after’ );
?

?php wp_footer(); ?

/body
/html

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *